Partnerji

Innovation in Learning Institute (ILI, koordinator projekta)

Innovation in Learning Institute (ILI) se v svojih raziskavah in razvoju osredotoča na inovacijske procese v vseživljenjskem učenju, poučevanju, izobraževanju in razvoju veščin v sistemski perspektivi. ILI je interdisciplinarna skupina, ki jo sestavlja 30 zaposlenih s področja humanističnih in tehnoloških znanosti.
Inštitut izvaja raziskave na področju digitalnega in medijskega učenja za vse generacije, vključno s šoloobveznimi otroki, kot s starejšimi državljani. Kot del široke mreže evropskih in mednarodnih partnerjev sodeluje pri številnih projektih in ponuja storitve, temelječe na lastnem znanju.


Greek Universities Network
(GUnet – AKADIMAIKO DIADIKTIO)

Greek Universities Network
(GUnet – AKADIMAIKO DIADIKTIO

Grška univerzitetna mreža GUnet je neprofitno združenje, ustanovljeno septembra 2000. Članice tega združenja so vse univerze v Grčiji. Poslanstvo podjetja je spodbujati, omogočiti in usklajevati uporabo naprednih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), storitev in aplikacij v grški akademski skupnosti za podporo grškim visokošolskim zavodom pri njihovem poslanstvu na področju raziskav in izobraževanja. GUnet tako svojim članom in projektnim partnerjem ponuja storitve e-učenja prek Centra za e-učenje in multimedijo ter sisteme za upravljanje učenja Open e-Class (openeclass.org) in OpenDelos (opendelos.org).
Poleg tega podpira tudi Nacionalni portal za iskanje odprtih tečajev (opencourses.gr) in daje smernice, kako kreirati odprte tečaje (opencourses.gunet.gr).
Od leta 2012 GUnet koordinira razvoj svojih programov in odprtih izobraževalnih virov s strani svojih članov na nacionalni ravni.


ITC – Innovation Training Center, S.L.

ITC predstvalja ekipa izkušenih strokovnjakov, ki si močno prizadevajo za zagotavljanje inovativnih rešitev v zvezi s podjetništvom, usposabljanji in projekti R&D + i. Njihov operativni sedež je v Španiji – v Andaluziji in na Balearskih otokih.
Center ohranja tesne odnose z različnimi javnimi službami, raziskovalnimi inštituti, javnimi raziskovalnimi in zasebnimi ustanovami na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Njihova ekipa ima več kot 25 let izkušenj na področju podjetništva, izobraževanja in usposabljanja. Strankam zagotavljajo izvedljive in dobičkonosne ponudbe in izvedbe. V tem okviru so opredelili strategijo, s katero boste lahko vi in 3niv organizacija pritegnili priložnosti tistih, ki so vključeni v tako imenovano “trojno vijačnico”: vladni organi, zasebni in javni raziskovalni centri ter 3niverse.


International Management Institute (IMI)

International Management Institute (IMI)

IMI je bil ustanovljen leta 1993 kot javno-zasebno partnerstvo med različnimi vrstami organizacij, ki jih združuje skupni cilj doseganja trajnostnega regionalnega razvoja, povečanja kapitala človeških virov in zagotavljanja enakega dostopa do izobraževanja starejših, invalidov in ljudi z neenakim družbenim položajem, kot so zlasti priseljenci. Organizacija je izvedla raziskave na več različnih področjih, vključno s socialno kohezijo, trajnostnim razvojem, partnerstvom med podjetjem in izobraževanjem, trajnostnim turizmom, poklicnim izobraževanjem, potrjevanjem veščin, pridobljenih z neformalnim in priložnostnim učenjem itd. Organizacija ima bogate izkušnje na področju izvajanje projektov, ki jih financira EU. IMI je ustanovitelj Univerze za upravljanje v Varni (www.vum.bg), ki ima študentski kampus v Varni in Dobriču v Bolgariji in je uveljavljena sodobna poslovna šola, ki nudi visokošolsko izobraževanje v večnacionalni skupnosti akademikov in študentov iz več kot 30-ih narodnosti.


QUALED

QUALED

QUALED je majhna neprofitna organizacija za kvalifikacije in izobraževanje s sedežem na Slovaškem. Člani združenja skušajo obogatiti izobraževalni sistem tako, da postaja le-ta vse bolj praktičen. Osredotočeni so na poučevanje in učenje praktičnih veščin za vsakdanje življenje in usposobljenost na inovativnejši način.
QUALED sodeluje tudi v več projektih za izobraževanje odraslih prek programa Erasmus +.


Ente Bilaterale Veneto F.V.G.

Ente Bilaterale Veneto FVG je neprofitna organizacija, ki je bila leta 1996 ustanovljena na regionalni ravni, Confesercenti, ki je trgovinsko združenje MSP v sektorju trgovine, turizma in storitev, in treh najbolj reprezentativnih italijanskih sindikatov, Filcams- Cgil, Fisascat-Cisl in UilTucs-Uil.
Ustavitev organizacije je opredeljena v Nacionalni pogodbi o zaposlitvi in je namenjena izboljšanju življenjskih in delovnih razmer delavcev in trgovskih podjetij. Poslanstvo EBVF je izboljšati pogoje življenja in dela podjetij in zaposlenih v smeri podjetniške, poklicne in človeške rasti z zagotavljanjem storitev in financiranja tako podjetij kot delavcev na področju usposabljanja, socialnega varstva, zdravstvenih storitev in trga dela . Poleg teh storitev ima EBVF tudi pomembno institucionalno vlogo v politikah trga dela, saj ima posebna pooblastila dvostranskih organov, ki jih nacionalna in regionalna zakonodaja daje. EBVF je tudi v regiji Benečija akreditiran kot izobraževalni center in upravlja številne projekte usposabljanja in svetovanja, ki jih financira dežela Benečija.


Inštitut Integra
Inštitut za razvoj človekovih potencialov

Poslanstvo inštituta temelji na doktrini programov in zagotavljanju storitev s področja humanističnih ved za različne ciljne in starostne skupine.
Strokovnjaki, zaposleni na inštitutu, opravljajo svoje specialistično delo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, zaposlovanja ter usposabljanja invalidov.
Zavod redno zaposluje strokovnjake s področja medicinske, psihološke, pedagoške, delovno terapevtske in tehnološke stroke. Kot aktivni član je ključen je vključen v številna strokovna telesa na področju zaposlovanja, razvoja nevladnega sektorja, raziskav in izobraževanja strokovnjakov različnih strok.
Poleg izvajanja storitev javne službe in socialnovarstvenih programov, je inštitut aktivno vključen v številne mednarodne in nacionalne projekte na področju izobraževanja odraslih že vse od leta 2007.


Wissenschaftsinitiative Niederösterreich

Znanstvena iniciativa Spodnje Avstrije (WIN) je bila ustanovljena leta 1990 kot neprofitno združenje za interdisciplinarno raziskovanje, svetovanje in izobraževanje. Njene glavne dejavnosti so odražajo na področju izobraževanja odraslih in raziskav na trgu dela. Od leta 1991 je WIN aktiven na področju evropskih projektov, zlasti pri upravljanju in usklajevanju znanstvenega sodelovanja v evropskih raziskovalnih in izobraževalnih programih. WIN je registriran član različnih evropskih raziskovalnih organizacij, kot so: CEDEFOP, Euroscience in Evropsko združenje ponudnikov poklicnih usposabljanj. Z okoli 20-imi strokovnjaki, predavatelji in trenerji, ki pokrivajo različna delovna področja, združenje upravlja in usklajuje izobraževalne projekte programa Erasmus + ter druge in raziskovalne in izobraževalne rogramme.