Partneri projektu

Innovation in Learning Institute (ILI, Project Coordination)

Inštitút inovácií vo vzdelávaní (ILI) sa vo svojom výskume a vývoji zameriava na inovačné procesy v celoživotnom vzdelávaní a výučbe, na vzdelávanie a rozvoj zručností v systémovej perspektíve a na základe relevantných spoločenských zmien. ILI je interdisciplinárnym tímom pozostávajúcim z 30 členov z oblasti humanitných a technologických vied. Inštitút vykonáva výskum v oblasti digitálneho a mediálneho celoživotného vzdelávania, vrátane školopovinných detí i starších občanov. Ako súčasť širokej siete európskych a medzinárodných partnerov sa ILI podieľa na mnohých projektoch a poskytuje služby, poradenstvo a svoje know-how.


Sieť gréckych univerzít
(GUnet – AKADIMAIKO DIADIKTIO)

Sieť Gréckych univerzít GUnet je nezisková občianska spoločnosť založená v septembri 2000. Členmi spoločnosti GUnet sú všetky univerzity v Grécku. Poslaním spoločnosti je propagovať, uľahčovať a koordinovať využívanie vyspelých informačných a komunikačných technológií (IKT), služieb a aplikácií v gréckej akademickej komunite na podporu gréckych vysokých škôl v ich poslaní a zároveň so všeobecným zámerom podporiť výskum a vzdelávanie v Grécku. Spoločnosť GUnet poskytuje e-learningové služby svojim členom a projektovým partnerom prostredníctvom Centra pre e-vzdelávanie a multimédiá a to cez Open e-Class (openeclass.org) a OpenDelos (opendelos.org). Podporuje aj Národný vyhľadávací portál pre online vzdelávanie (opencourses.gr) a poskytuje sprievodcov na vytvorenie online otvorených kurzov (opencourses.gunet.gr). Od roku 2012 GUnet na národnej úrovni koordinuje vývoj softvéru a otvorených vzdelávacích nástrojov svojich členov.


ITC – Innovation Training Center, S.L.

ITC je organizáciou s tímom skúsených profesionálov, ktorí s nasadením pracujú na poskytovaní inovatívnych riešení týkajúcich sa podnikania, školení a výskumno-vývojových projektov. Organizácia bola založená v Španielsku a sídli v Andalúzii a na Baleárskych ostrovoch. Udržiavajú úzke vzťahy s rôznymi administratívnymi inštitúciami, výskumnými ústavmi, verejnými a súkromnými výskumnými inštitúciami na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Ich tím má viac ako 25-ročné skúsenosti v oblasti podnikania, vzdelávania a odbornej prípravy. Poskytujú klientom reálne uskutočniteľné a ziskové návrhy. V tomto rámci definovali stratégiu, ktorá poskytuje organizáciám pritiahnutie príležitostí od tých, ktorí sú zapojení do takzvanej „tripartity“: vládnych orgánov, súkromných a verejných výskumných centier a univerzít.


International Management Institute (IMI)

IMI bola založená v roku 1993 ako verejno-súkromné partnerstvo medzi rôznymi typmi organizácií, spojených spoločným cieľom, ktorým je dosiahnutie trvalo udržateľného regionálneho rozvoja, zvýšenie kvalifikácie ľudských zdrojov a zabezpečenie rovnakého prístupu k vzdelávaniu pre starších ľudí, ľudí so zdravotným postihnutím a ľudí v nerovnom sociálnom postavení, ako sú napríklad prisťahovalci. Organizácia uskutočnila výskum v rôznych oblastiach vrátane sociálnej súdržnosti, trvalo udržateľného rozvoja, partnerstiev medzi podnikmi a vzdelávaním, udržateľného cestovného ruchu, odborného vzdelávania, potvrdzovania zručností získaných prostredníctvom neformálneho a in-formálneho vzdelávania atď. Organizácia má rozsiahle skúsenosti v realizácia projektov financovaných EÚ. IMI je zakladateľom Univerzity manažmentu (www.vum.bg), ktorá sídli vo Varne a Dobriči v Bulharsku a je stabilnou modernou obchodnou školou poskytujúcou vysokoškolské vzdelávanie v rámci mnohonárodnej komunity akademikov a študentov z viac ako 30 národností.


QUALED

QUALED je občianske združenie pre kvalifikáciu a vzdelávanie, ktoré sídli na Slovensku. Toto združenie sa snaží obohatiť vzdelávací systém tým, že prináša praktické tréningy. Zameriava sa na učenie a získavanie praktických zručností pre každodenný život a kvalifikáciu a to prostredníctvom inovatívnych prístupov. QUALED tiež participuje na viacerých európskych projektoch zameriavajúcich sa na vzdelávanie dospelých cez program Erasmus +.


Ente Bilaterale Veneto F.V.G.

Ente Bilaterale Veneto FVG je nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 1996 na regionálnej úrovni spoločnosťou Confesercenti, ktorá je obchodným združením malých a stredných podnikov v oblasti obchodu, cestovného ruchu a služieb, a tromi najreprezentatívnejšími talianskymi obchodnými zväzmi, Filcams- Cgil, Fisascat-Cisl a UilTucs-Uil. Jej zloženie je definované v Národnej pracovnej zmluve a jej cieľom je zlepšiť životné a pracovné podmienky pracovníkov a obchodných a turistických spoločností. Poslaním EBVF je zlepšovať podmienky života a práce spoločností a ich zamestnancov smerom k podnikateľskému, profesionálnemu a ľudskému rastu a to poskytovaním služieb a financovania pre spoločnosti a pracovníkov, pokiaľ ide o školenia, sociálne služby, zdravotnícke a opatrovateľské služby a trh práce. Okrem týchto služieb hrá EBVF dôležitú inštitucionálnu úlohu aj v politike trhu práce, a to vďaka niektorým špecifickým splnomocneniam, ktoré bilaterálnym orgánom udeľujú vnútroštátne a regionálne zákony. EBVF je akreditovaná aj v regióne Veneto ako školiace stredisko a riadi mnoho projektov v oblasti odbornej prípravy a poradenstva financovaných regiónom Veneto.


Integra Institute
Inštitút pre rozvoj ľudských potenciálov

Poslanie inštitútu je založené na doktríne programov a poskytovania služieb v oblasti humanitných vied pre rôzne cieľové a vekové skupiny. V rámci verejných grantov Ministerstva práce, rodiny, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí vykonávajú odborníci pracujúci v ústave špeciálne poradenstvo a prácu odborníkov v oblasti psychosociálnej a profesijnej rehabilitácie. Ústav pravidelne zamestnáva odborníkov z oblasti medicíny, psychológie, špeciálnej pedagogiky, ergoterapie. Inštitút sa tiež podieľa na celom rade projektov týkajúcich sa vzdelávania dospelých na európskej a inej medzinárodnej úrovni.


Wissenschaftsinitiative Niederösterreich

Vedecká iniciatíva Dolné Rakúsko (WIN) bola založená v roku 1990 ako neziskové združenie pre interdisciplinárny výskum, poradenstvo a vzdelávanie. Zameriava sa najmä na oblasť vzdelávania dospelých a výskum súvisiaci s trhom práce. Od roku 1991 sa organizácia stala aktívnou v európskych projektoch, najmä v oblasti riadenia a koordinácie vedeckej spolupráce v rámci európskych výskumných a vzdelávacích programoch. WIN je registrovaným členom rôznych európskych výskumných organizácií, napr. v Európskom stredisku pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), v Euroscience a v Európskej asociácii poskytovateľov odborného vzdelávania. WIN s približne 20 odborníkmi, lektormi a školiteľmi, ktorí pokrývajú rôzne pracovné oblasti, riadi a koordinuje vzdelávacie projekty v rámci programu Erasmus + a ďalších európskych výskumných a vzdelávacích programov.