Partneri projektu

Innovation in Learning Institute (ILI, Project Coordination)

Inštitút inovácií vo vzdelávaní (ILI) sa vo svojom výskume a vývoji zameriava na inovačné procesy v celoživotnom vzdelávaní a výučbe, na vzdelávanie a rozvoj zručností v systémovej perspektíve a na základe relevantných spoločenských zmien. ILI je interdisciplinárnym tímom pozostávajúcim z 30 členov z oblasti humanitných a technologických vied. Inštitút vykonáva výskum v oblasti digitálneho a mediálneho celoživotného vzdelávania, vrátane školopovinných detí i starších občanov. Ako súčasť širokej siete európskych a medzinárodných partnerov sa ILI podieľa na mnohých projektoch a poskytuje služby, poradenstvo a svoje know-how.


Sieť gréckych univerzít
(GUnet – AKADIMAIKO DIADIKTIO)

Sieť Gréckych univerzít GUnet je nezisková občianska spoločnosť založená v septembri 2000. Členmi spoločnosti GUnet sú všetky univerzity v Grécku. Poslaním spoločnosti je propagovať, uľahčovať a koordinovať využívanie vyspelých informačných a komunikačných technológií (IKT), služieb a aplikácií v gréckej akademickej komunite na podporu gréckych vysokých škôl v ich poslaní a zároveň so všeobecným zámerom podporiť výskum a vzdelávanie v Grécku. Spoločnosť GUnet poskytuje e-learningové služby svojim členom a projektovým partnerom prostredníctvom Centra pre e-vzdelávanie a multimédiá a to cez Open e-Class (openeclass.org) a OpenDelos (opendelos.org). Podporuje aj Národný vyhľadávací portál pre online vzdelávanie (opencourses.gr) a poskytuje sprievodcov na vytvorenie online otvorených kurzov (opencourses.gunet.gr). Od roku 2012 GUnet na národnej úrovni koordinuje vývoj softvéru a otvorených vzdelávacích nástrojov svojich členov.


ITC – Innovation Training Center, S.L.

ITC je organizáciou s tímom skúsených profesionálov, ktorí s nasadením pracujú na poskytovaní inovatívnych riešení týkajúcich sa podnikania, školení a výskumno-vývojových projektov. Organizácia bola založená v Španielsku a sídli v Andalúzii a na Baleárskych ostrovoch. Udržiavajú úzke vzťahy s rôznymi administratívnymi inštitúciami, výskumnými ústavmi, verejnými a súkromnými výskumnými inštitúciami na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Ich tím má viac ako 25-ročné skúsenosti v oblasti podnikania, vzdelávania a odbornej prípravy. Poskytujú klientom reálne uskutočniteľné a ziskové návrhy. V tomto rámci definovali stratégiu, ktorá poskytuje organizáciám pritiahnutie príležitostí od tých, ktorí sú zapojení do takzvanej „tripartity“: vládnych orgánov, súkromných a verejných výskumných centier a univerzít.


International Management Institute (IMI)

IMI bola založená v roku 1993 ako verejno-súkromné partnerstvo medzi rôznymi typmi organizácií, spojených spoločným cieľom, ktorým je dosiahnutie trvalo udržateľného regionálneho rozvoja, zvýšenie kvalifikácie ľudských zdrojov a zabezpečenie rovnakého prístupu k vzdelávaniu pre starších ľudí, ľudí so zdravotným postihnutím a ľudí v nerovnom sociálnom postavení, ako sú napríklad prisťahovalci. Organizácia uskutočnila výskum v rôznych oblastiach vrátane sociálnej súdržnosti, trvalo udržateľného rozvoja, partnerstiev medzi podnikmi a vzdelávaním, udržateľného cestovného ruchu, odborného vzdelávania, potvrdzovania zručností získaných prostredníctvom neformálneho a in-formálneho vzdelávania atď. Organizácia má rozsiahle skúsenosti v realizácia projektov financovaných EÚ. IMI je zakladateľom Univerzity manažmentu (www.vum.bg), ktorá sídli vo Varne a Dobriči v Bulharsku a je stabilnou modernou obchodnou školou poskytujúcou vysokoškolské vzdelávanie v rámci mnohonárodnej komunity akademikov a študentov z viac ako 30 národností.


QUALED

QUALED je občianske združenie pre kvalifikáciu a vzdelávanie, ktoré sídli na Slovensku. Toto združenie sa snaží obohatiť vzdelávací systém tým, že prináša praktické tréningy. Zameriava sa na učenie a získavanie praktických zručností pre každodenný život a kvalifikáciu a to prostredníctvom inovatívnych prístupov. QUALED tiež participuje na viacerých európskych projektoch zameriavajúcich sa na vzdelávanie dospelých cez program Erasmus +.


Ente Bilaterale Veneto F.V.G.

Ente Bilaterale Veneto FVG je nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 1996 na regionálnej úrovni spoločnosťou Confesercenti, ktorá je obchodným združením malých a stredných podnikov v oblasti obchodu, cestovného ruchu a služieb, a tromi najreprezentatívnejšími talianskymi obchodnými zväzmi, Filcams- Cgil, Fisascat-Cisl a UilTucs-Uil. Jej zloženie je definované v Národnej pracovnej zmluve a jej cieľom je zlepšiť životné a pracovné podmienky pracovníkov a obchodných a turistických spoločností. Poslaním EBVF je zlepšovať podmienky života a práce spoločností a ich zamestnancov smerom k podnikateľskému, profesionálnemu a ľudskému rastu a to poskytovaním služieb a financovania pre spoločnosti a pracovníkov, pokiaľ ide o školenia, sociálne služby, zdravotnícke a opatrovateľské služby a trh práce. Okrem týchto služieb hrá EBVF dôležitú inštitucionálnu úlohu aj v politike trhu práce, a to vďaka niektorým špecifickým splnomocneniam, ktoré bilaterálnym orgánom udeľujú vnútroštátne a regionálne zákony. EBVF je akreditovaná aj v regióne Veneto ako školiace stredisko a riadi mnoho projektov v oblasti odbornej prípravy a poradenstva financovaných regiónom Veneto.


Integra Institute
Inštitút pre rozvoj ľudských potenciálov

Poslanie inštitútu je založené na doktríne programov a poskytovania služieb v oblasti humanitných vied pre rôzne cieľové a vekové skupiny. V rámci verejných grantov Ministerstva práce, rodiny, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí vykonávajú odborníci pracujúci v ústave špeciálne poradenstvo a prácu odborníkov v oblasti psychosociálnej a profesijnej rehabilitácie. Ústav pravidelne zamestnáva odborníkov z oblasti medicíny, psychológie, špeciálnej pedagogiky, ergoterapie. Inštitút sa tiež podieľa na celom rade projektov týkajúcich sa vzdelávania dospelých na európskej a inej medzinárodnej úrovni.


Wissenschaftsinitiative Niederösterreich

Vedecká iniciatíva Dolné Rakúsko (WIN) bola založená v roku 1990 ako neziskové združenie pre interdisciplinárny výskum, poradenstvo a vzdelávanie. Zameriava sa najmä na oblasť vzdelávania dospelých a výskum súvisiaci s trhom práce. Od roku 1991 sa organizácia stala aktívnou v európskych projektoch, najmä v oblasti riadenia a koordinácie vedeckej spolupráce v rámci európskych výskumných a vzdelávacích programoch. WIN je registrovaným členom rôznych európskych výskumných organizácií, napr. v Európskom stredisku pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), v Euroscience a v Európskej asociácii poskytovateľov odborného vzdelávania. WIN s približne 20 odborníkmi, lektormi a školiteľmi, ktorí pokrývajú rôzne pracovné oblasti, riadi a koordinuje vzdelávacie projekty v rámci programu Erasmus + a ďalších európskych výskumných a vzdelávacích programov.

<!—

Partnerov

Institut für Lern-Innovation (ILI, koordinácia projektov)

Vo svojom výskume a vývoji sa Institut für Lern-Innovation (ILI) zameriava na inovačné procesy v oblasti celoživotného vzdelávania a výučby, vzdelávania a rozvoja zručností v systémovom pohľade a na základe relevantných spoločenských zmien. ILI je interdisciplinárny tím pozostávajúci z 30 členov z humanitných a technologických vied. Inštitút vykonáva výskum v oblasti digitálneho a mediálneho vzdelávania na celom životnom rozpätí, vrátane školských detí a starších občanov. Ako súčasť širokej siete európskych a medzinárodných partnerov, ILI sa zúčastňuje mnohých projektov a poskytuje služby, poradenstvo a know-how.


Grécke univerzity siete
(GUnet-AKADIMAIKO DIADIKTIO)

Grécke univerzity sieť GUnet je nezisková občianska spoločnosť založená v septembri 2000. GUnet členovia sú všetky Universitiesv Grécku. Poslaním spoločnosti je podporovať, uľahčovať a koordinovať využívanie moderných informačných a komunikačných technológií (IKT), služieb a aplikácií v gréckej akademickej komunite na podporu gréckych vysokoškolských inštitútov v ich a vo všeobecnosti, výskum a vzdelávanie v Grécku.
GUnet poskytuje e-learning služby svojim členom a jeho projektovým partnerom prostredníctvom svojho centra pre e-learning a multimédiá, a vzdelávacie systémy otvorené e-Class (openeclass.org) a OpenDelos (opendelos.org). Podporuje aj národný vyhľadávací portál pre OpenCourses (opencourses.gr) a poskytuje usmernenia o tom, ako vytvoriť otvorené kurzy (opencourses.gunet.gr).
Od roku 2012 GUnet koordinuje vývoj OpenCourseWare a otvorených vzdelávacích zdrojov svojimi členmi na národnej úrovni.


ITC-inovačné školiace stredisko, S.L.

ITC je tím skúsených profesionálov, ktorí usilovne pracujú na tom, aby poskytovali inovatívne riešenia týkajúce sa podnikania, školení a projektov R&D + i. Ich operačnú štruktúru so sídlom v Španielsku, konkrétne v Andalúzii a na Baleárskych ostrovoch. Vedú úzke vzťahy s rôznymi správami, výskumnými inštitútmi, verejným výskumom a súkromnými inštitúciami na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Ich tím má viac ako 25 rokov skúseností v oblasti entreprneurship, vzdelávania a odbornej prípravy. Poskytujú klientom reálne, uskutočniteľné a ziskové návrhy. V tejto oblasti definovali stratégiu, ktorá vám a vašej organizácii poskytne možnosť prilákať príležitosti od tých, ktoré sú zahrnuté v takzvanej “Triple Helix”: vládne orgány, súkromné a verejné výskumné centrá a univerzity.


Medzinárodný riadiaci inštitút (IMI)

IMI bol zriadený v roku 1993 ako verejno-súkromné partnerstvo medzi rôznymi typmi organizácií, zjednotení spoločným cieľom
dosiahnutie trvalo udržateľného regionálneho rozvoja, zvýšenie kvalifikácie ľudských zdrojov a poskytovanie rovnakého prístupu k
vzdelávanie pre starších ľudí, ľudí so zdravotným postihnutím a ľudí v nerovnom sociálnom postavení, ako sú prisťahovalci.

Organizácia vykonala výskum v niekoľkých rôznych
vrátane sociálnej súdržnosti, udržateľného rozvoja, partnerstiev medzi podnikmi a vzdelávaním, udržateľného cestovného
odborné vzdelávanie, validácia zručností získaných prostredníctvom neformálneho a informálneho učenia, atď. Organizácia má rozsiahle
skúsenosti s vykonávaním projektov financovaných EÚ.

IMI je zakladateľom univerzity v Varna (www.vum.bg), ktorá má kampusov vo Varne a Dobrich, Bulharsko a je etabluje
Moderná obchodná škola poskytujúca vysokoškolské vzdelanie v rámci nadnárodnej komunity akademičov a študentov z viac ako 30 národností.


QUALED

QUALED je malá nezisková organizácia pre kvalifikáciu a vzdelávanie so sídlom na Slovensku. Oni sa snažia obohatiť vzdelávací systém tým, že je praktickejšie. Sú zamerané na výučbu a výučbu praktických zručností pre každodenný život a kvalifikáciu v inovatívnom spôsobe.
QUALED sa zúčastňuje aj na niekoľkých projektoch pre vzdelávanie dospelých prostredníctvom programu Erasmus +.


Ente Bilaterale Veneto F.V.G.

Ente Bilaterale Veneto FVG je nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 1996 na regionálnej úrovni, spoločnosťou Confesercenti, ktorá je obchodným združením MSP v odvetví obchodu, cestovného ruchu a služieb, a tromi najreprezentatívnejšou talianskou odborovou úniou, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, a UilTucs-UIL.
Jeho ústava je definovaná v národnej zmluve o pracovných zmluvách a jej cieľom je zlepšiť životné a pracovné podmienky pracovníkov a obchodných spoločností a cestovného ruchu.
Poslaním EBVF je zlepšiť podmienky života a práce podnikov a zamestnancov smerom k podnikateľskému, profesijným a ľudským rastom poskytovaním služieb a financovania spoločnostiam aj pracovníkom, pokiaľ ide o odbornú prípravu, blaho, zdravie a starostlivosť služieb a trhu práce.
Okrem týchto služieb zohráva EBVF dôležitú inštitucionálnu úlohu v politikách trhu práce vďaka určitým špecifickým proxy, ktoré majú dvojstranné orgány podľa vnútroštátnych a regionálnych právnych predpisov.
EBVF je akreditovaný aj v regióne Veneto ako školiace stredisko a spravuje mnohé školiace a poradenské projekty financované regiónom Veneto.


Integra Institute
Inštitút pre rozvoj ľudských potenciálov

Misia inštitútu je založená na doktríne programov a poskytovaní služieb v oblasti humanistických vied pre rôzne cieľové a vekové skupiny. V rámci verejných grantov ministerstva práce, rodiny, sociálnych vecí a rovnakých príležitostí odborníci pracujúci v inštitúte vykonávajú osobitné poradenstvo a prácu odborníkov v oblasti psychosociálnej a profesijnej rehabilitácie. Inštitút pravidelne zamestnáva profesionálov v oblasti medicíny, psychológie, špeciálnej pedagogika, pracovnej terapie.
Inštitút sa zúčastňuje aj na rôznych projektoch týkajúcich sa vzdelávania dospelých na európskej a inej medzinárodnej úrovni.


Wissenschaftsinitiative Niederösterreich

Vedecká iniciatíva Dolné Rakúsko (WIN) bola založená 1990 ako non-ziskové združenie pre interdisciplinárny výskum, poradenstvo a vzdelávanie. Jeho hlavné činnosti boli v oblasti vzdelávania dospelých a výskumu súvisiaceho s trhom práce.
Od 1991 WIN sa stala aktívna v európskych projektoch, najmä pri riadení a koordinácii vedeckej spolupráce v európskych výskumných a vzdelávacích programoch. WIN je registrovaným členom rôznych európskych výskumných organizácií, napríklad v Európskej Výcviskej dedine (CEDEFOP), Euroscience a Európskej asociácie poskytovateľov odborného vzdelávania.
S približne 20 odborníkmi, lektormi a trénermi, ktorí pokrývajú rôzne pracovné oblasti, WIN riadi a koordinuje vzdelávacie projekty v programe Erasmus + a v iných európskych výskumných a vzdelávacích programoch.