ОСНОВНИ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА
(WORKPLACE BASIC SKILLS)

Нашата цел

Писмената грамотност, базовите математически познания, както и социалните умения са ключови фактори за успешната интеграция на пазара на труда.

Това е фокусът на проект “Основни умения за работа“ (WORKPLACE BASIC SKILLS)” финансиран по програма Еразъм+!

Нашата цел е да се подобрят основните умения на възрастни с ниско ниво на образование, особено бежанци и имигранти, с фокус върху четири професионални сектора: Строителство, Социални грижи и здравеопазване, Туризъм и отдих и Почистваща индустрия. За целта разработихме четири „образа“ на хора, заети в тези сектори, които да са главните герои в нашите учебни материали, а работния им ден е разказан като поредица от ситуации, през които те преминават. Обучаемите ги „придружават“ по време на работния им ден като по този начин преживяват типични професионални ситуации и се научават как могат да ги управляват компетентно чрез прилагането на основни умения, специфични за дадената професия. В продължение на работния ден, на нашите „аватари“, и съответно на обучаемите, се поставят конкретни задачи за решаване в контекста на четири избрани професии от съответните работни сектори. Тъй като обучителната концепция е ориентирана към действие, компетентностите се придобиват от обучаемите в процеса на практическо обучение по тяхното прилагане в редица реални ситуации.

Нашата целева група

  • Обучители в системата на образованието за възрастни или в областта на прилатгането на интеграционни мерки, консултанти от бюрата по труда и трудови посредници
  • Нискоквалифицирани възрастни, търсещи убежище и емигранти с дефицити в основните умения за писане и смятане

Получете повече информация за