Партньори

Институт за образователни иновации (ILI, координатор на проекта)

В своите изследвания и разработки, Институтът за образователни иновации (ILI) се фокусира върху иновационните процеси в ученето и преподаването през целия живот, обучението и развитието на умения в системна перспектива и на база на съответните промени в обществото. ILI се състои от екип от 30 члена с разнообразна експертиза от различни научни области като хуманитарните и технологичните науки. Институтът провежда изследвания в областите
на дигитално и медийно-базираното учене през целия живот, включително на деца в училищна възраст и възрастни хора. Като част от мащабна европейска и международна партньорска мрежа, ILI участва в множество проекти и предоставя услуги, консултации и ноу-хау.


Гръцка мрежа на университетите
(GUnet – АКАДЕМИЧНА МРЕЖА)

Гръцката мрежа на университетите – GUnet е сдружение с нестопанска цел, основано през септември 2000 год. Членове на GUnet са всички университети в Гърция. Мисията на сдружението е да насърчава, улеснява и координира използването на съвременните информационни комуникационни технологии (ИКТ), услуги и приложения в гръцката академична общност, за да подпомага гръцките висши училища в тяхната мисия, както и научните изследвания и образование в Гърция като цяло. GUnet предоставя услуги за електронно обучение на своите членове и партньори по проекти, чрез своя Център за електронно обучение и мултимедия и системи за управление на обучението като Open e-class (openeclass.org) и OpenDelos (opendelos.org). Също така поддържа националния портал за търсене на свободно достъпни курсове – OpenCourses (opencourses.gr) и предоставя насоки за това как се създават курсове с отворен достъп (opencourses.gunet.gr). От 2012 година, GUnet координира разработването на OpenCourseWare и отворени образователни ресурси от своите членове на национално ниво.


ITC – Център за обучение по иновации

ITC е екип от опитни професионалисти, които работят усилено, за да предоставят иновативни решения по отношение на предприемачеството, обучението и R&D+i проекти. Основната структура е базирана в Испания, по-конкретно в Андалусия и Балеарските острови. Поддържа тесни връзки с различни администрации, изследователски институции на регионално, национално и международно ниво. Екипът на центъра има повече от 25 години опит в предприемачеството, образованието и обучението. Центърът предлага на клиентите си реалистични, осъществими и изгодни решения. Стратегиите, разработвани от Центъра, са насочени към предоставянето на повече възможности за включените в т.нар. „тройна спирала“: държавни органи, частни и публични изследователски центрове и университети.


Международен институт по мениджмънт (МИМ)

МИМ е създаден през 1993 година, като публично-частно партньорство между различни видове организации, обединени от общата цел за постигане на устойчиво регионално развитие, повишаване квалификацията на човешките ресурси и осигуряване на равен достъп до образование за възрастни

хора, хора с увреждания и хора в неравностойно социално положение, като напр. имигрантите. Организацията извършва изследвания в няколко различни области, включително социално сближаване, устойчиво развитие, партньорство между бизнеса и образованието, устойчив туризъм, професионално образование, валидиране на умения, придобити чрез неформално обучение и др. Организацията има богат опит в изпълнението на проекти, финансирани от ЕС. МИМ е основател на Висше училище по мениджмънт ( www.vum.bg), което има бази в градовете Варна и Добрич, България и е утвърдено модерно бизнес училище, предлагащо висше образование в условията на мултикултурна общност, съставна от препод0аватели и студенти от над 30 националности.


QUALED

QUALED е малка неправителствена организация за квалификация и образование, базирана в Словакия. Тя се опитва да допринася за подобряването на словенската образователната система, работейки в посока на нейната ориентираност към практиката. Организацията поставя фокус върху преподаване и придобиване на практически умения, необходими в ежедневието и предоставянето на квалификация по иновативен начин. QUALED също участва в няколко проекта за обучение на възрастни, финансирани от програма Еразъм+.


Ente Bilaterale Veneto F.V.G.

Ente Bilaterale Veneto FVG е организация с нестопанска цел, създадена на регионално ниво през 1996 година от Confesercenti, която представлява търговска асоциация на МСП в сектора на търговията, туризма и услугите, и е една от трите най-представителни италиански синдикални организации: Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, и UilTucs-Uil. Основаването й предвидено в Националния колективен трудов договор и цели подобряване на условията на живот и труд на работниците и компаниите в областта на търговията и туризма. Мисията на EBVF е да подобрява условията на живот и работа на служителите за постигане на предприемачески, професионален и личностен растеж, като предоставя услуги и финансиране, както на компаниите, така и на работниците, насочени към обучение, подобряване на благосъстоянието, услуги по социални грижи и здравеопазване, и пазара на труда. Освен тези услуги, EBVF също играе важна институционална роля при формиране на политиките на пазара на труда, благодарение на някои специфични привилегии, предоставени на двустранни органи по силата на националното и регионалното законодателство. EBVF е акредитирана в региона на Венето като център за обучение и управлява много проекти за обучение и консултации финансирани от регион Венето.


Институт Integra
Институт за развитие на човешкия потенциал

Мисията на института се основава на програмния подход при предоставянето на услуги в областта на хуманистичните науки за различни целеви и възрастови групи. С помощта на държавни субсидии, предоставяни от Министерството на труда, семейството, социалните въпроси и равните възможности, професионалистите, работещи в института, извършват специализирани консултации и експертна работа в областта на психо-социалната и професионална рехабилитация. В института редовно наема специалисти в областта на медицината, психологията, специалната педагогика, трудотерапията. Институтът участва и в редица проекти, свързани с образованието за възрастни на европейско и друго международно ниво.


Wissenschaftsinitiative Niederösterreich

Science Initiative Lower Austria (WIN, Австрия) е основана през 1990 година като сдружение с нестопанска цел за интердисциплинарни изследвания, консултации и образование. Основните му дейности са в областта на образованието за възрастни и изследвания на пазара на труда. От 1991 година WIN става активна в европейските проекти, особено в управлението и координацията на научното сътрудничество в европейските програми за научни изследвания и образование. WIN е регистриран член на различни европейски изследователски организации, например Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP), Euroscience и Европейската асоциация на доставчиците на професионално обучение. Чрез опитен екип от около 20 експерти, преподаватели и обучители, специализирани в различни области, WIN управлява и координира образователни проекти по програма Еразъм+ и други европейски изследователски и образователни програми.